Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SIRA IT-Diensten BV

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen SIRA en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor SIRA alleen bindend indien en voor zover deze door SIRA uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities

1.1. SIRA: het bedrijf SIRA IT-Diensten BV, gevestigd te Bodegraven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27348739.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SIRA een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie SIRA een offerte daartoe heeft uitgebracht.
1.3. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
1.4. Dienst: de dienst of diensten die SIRA ten behoeve van Opdrachtgever zal verlenen.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen SIRA en Opdrachtgever krachtens welke SIRA de Dienst zal uitvoeren.
1.6. Materialen: werken zoals websites, huisstijlen, logo’s, afbeeldingen, audio, video, (gebruikers)software, scripts, ontwerpen, documentatie, analyses, adviezen, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan.
1.7. Gebruikerssoftware: Programmatuur van SIRA en/of derden teneinde de opslag van digitale gegevens mogelijk te maken. De digitale gegevens worden middels de Gebruikerssoftware door Gebruiker via een communicatiekanaal voor opslag naar de backupserver van SIRA IT-Diensten verzonden.
1.8. Online Backup: Backupaccount voor één of meerdere pc’s/laptops/servers met standaard backupmodules voor onder andere Microsoft Exchange en Microsoft SQL.
1.9. Documentatie: Door Leverancier bij de Gebruikerssoftware en/of goederen geleverde informatie, brochures, instructies en handleidingen, ten behoeve van Gebruiker.
1.10. Leverancier: De leverancier van de Gebruikerssoftware.
1.11. Gebruiker: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Gebruikersvoorwaarden van SIRA IT-Diensten heeft geaccepteerd.
1.12. Hosted Exchange: Een volledig gesynchroniseerde mailbox, inclusief agenda, contacten en taken. Te gebruiken via Outlook, webmail en smartphone.
1.13. Goederen: door SIRA aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingendaarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur;
1.14. SYMAS Spares Dienst: door SIRA in tijdelijk bruikleen verstrekte apparatuur.
1.15 Werkplek Online: Een virtueel beschikbaar gestelde desktop omgeving.
1.16 SPLA: Service Provider License Agreement tussen Microsoft en SIRA, waarbinnen SIRA licenties beschikbaar kan stellen aan gebruiker.

Artikel 2. Offerte en aanvaarding

2.1. SIRA zal een offerte voor een overeenkomst opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welke bedragen daarvoor verschuldigd zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Aanpassing van de omschrijving van de Dienst geldt als een wijziging van de Overeenkomst.
2.2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door SIRA, tenzij anders aangegeven in de offerte.
2.3. Een offerte verliest haar geldigheid indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, of indien blijkt dat de persoon die deze aanvaardt daartoe niet bevoegd is. Indien pas na ontvangst van een aanvaarding blijkt dat deze gegevens onjuist is of deze persoon niet bevoegd is, is SIRA gerechtigd de Overeenkomst per direct op te zeggen conform artikel 13.
2.4. Opdrachtgever dient de offerte te aanvaarden middels één van de door SIRA aangewezen kanalen en de daarbij gestelde voorwaarden in acht te nemen. De Overeenkomst ontstaat op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door SIRA via een aangewezen kanaal.
2.5. Aanvaarding van een offerte langs elektronische weg is pas mogelijk nadat Opdrachtgever een e-mailadres opgeeft en SIRA heeft geverifieerd dat dit adres werkt en aan Opdrachtgever toebehoort. Na aanvaarding kan SIRA dit e-mailadres gebruiken voor alle communicatie betreffende de Overeenkomst (zie ook artikel 3.3).
2.6. Indien Opdrachtgever de offerte niet expliciet aanvaardt, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat SIRA werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt de offerte ondanks het vorige lid als aanvaard beschouwd.
2.7. Bij specifieke onderdelen van de Dienst kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Deze worden dan tijdig door SIRA beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever. Gebruik van deze onderdelen geldt als aanvaarding van deze aanvullende voorwaarden. In geval van strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden prevaleren de aanvullende voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

3.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal SIRA zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. Indien prijzen voor bepaalde onderdelen van de Dienst bij  vooruitbetaling dienen te geschieden, is SIRA niet verplicht deze onderdelen te leveren voordat deze prijzen zijn betaald.
3.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SIRA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan SIRA worden verstrekt.
3.3. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat SIRA te allen tijde beschikt over een werkend e-mailadres van Opdrachtgever. SIRA kan alle mededelingen en vragen aangaande de Overeenkomst sturen naar dit e-mailadres. Opdrachtgever dient de mailbox gekoppeld aan dit emailadres dan ook regelmatig te controleren. Het niet of niet tijdig reageren op mails van SIRA naar dit e-mailadres is voor rekening van Opdrachtgever.
3.4. Door SIRA opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. SIRA is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.
3.5. Indien dat onderdeel is van de Dienst zal SIRA Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen en aangeven voor welke doeleinden deze bestemd zijn. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een klantenportal waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en (indien van toepassing) accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de offerte of andere voor Opdrachtnemer toegankelijke en kenbare locatie aangegeven grenzen.
3.6. Zonder toestemming van SIRA is het Opdrachtgever verboden de door SIRA verschafte gebruikersnaam of aangemaakte accounts aan derden beschikbaar te stellen, of anders te gebruiken dan voor de aangegeven doeleinden. Opdrachtgever is echter wel gerechtigd om door haar ingeschakelde hulppersonen (zoals webdesignbureaus of programmeurs) van deze accounts gebruik te laten maken, bijvoorbeeld om haar website te laten onderhouden.
3.7. Ieder actie die middels het administratief account, het klantenportal, een beheertool of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan SIRA te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
3.8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft SIRA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten of diensten te laten leveren door derden. SIRA zal Opdrachtgever hierover tijdig informeren. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
3.9. SIRA heeft het recht levering van de Dienst (tijdelijk) te staken of te beperken indien de Opdrachtgever naar het oordeel van SIRA ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens SIRA niet na komt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. SIRA kan zekerheid verlangen van Opdrachtgever alvorens zij de levering weer (volledig) hervat.

Artikel 4. Wijzigingen en meer/minderwerk

4.1. Alle wijzigingen in de Dienst en alle werkzaamheden die buiten de Dienst vallen, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk.
4.2. Meer- en minderwerk wordt op basis van nacalculatie gefactureerd aan Opdrachtgever volgens de standaard uurtarieven van SIRA zoals aan Opdrachtgever medegedeeld. Hierbij wordt naar het dichtstbijzijnde kwartier afgerond. Werkzaamheden van minder dan één kwartier worden echter afgerond naar één kwartier.
4.3. Indien SIRA meer werk moet verrichten dan overeengekomen door omstandigheden die haar ten tijde van de offerte of de aanvaarding daarvan onbekend waren, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden die bezwaarlijker blijken dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is SIRA gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat SIRA tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 5. Beschikbaarheid van systemen

5.1. Indien de Dienst (mede) geleverd wordt via systemen en/of netwerken van SIRA, zal SIRA zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door SIRA opgeslagen gegevens te realiseren.
5.2. SIRA biedt geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
5.3. SIRA heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. SIRA zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. SIRA is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
5.4. SIRA heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal SIRA zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. SIRA is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
5.5. SIRA heeft een aparte overeenkomst voor backupdiensten (“SIRA Online Backup”) beschikbaar. Tenzij Opdrachtgever deze aparte overeenkomst heeft afgesloten, is SIRA niet gehouden om reservekopieën (backups) te maken van door Opdrachtgever op systemen van SIRA opgeslagen gegevens. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën te maken van deze gegevens.
5.6. SIRA zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van SIRA. SIRA kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. SIRA zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
5.7. Bij bepaalde diensten, zoals e-mail, kan SIRA filters aanbieden waarmee Opdrachtgever ongewenste inhoud (zoals virussen of reclameberichten) kan blokkeren op de systemen van SIRA. SIRA zal zich inspannen om te zorgen dat deze filters correct werken voor zover dat binnen haar macht ligt. SIRA kan echter niet garanderen dat deze filters altijd de juiste berichten doorlaten of blokkeren, of dat bij verwijdering van een onderdeel van een bericht de resterende inhoud intact blijft. Opdrachtgever aanvaardt bij het gebruik van dergelijke filters dan ook het risico en aansprakelijkheid voor de werking daarvan.
5.8. Indien naar het oordeel van SIRA een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van SIRA of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is SIRA gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
5.9. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatieinfrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat SIRA door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van SIRA kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 6. Installatie en onderhoud van (gebruikers)software

6.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het installeren, configureren en/of onderhouden van software, is voorts het in dit artikel bepaalde van toepassing.
6.2. SIRA zal zich inspannen om de bij de Dienst gebruikte software up-to-date te houden. SIRA is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). SIRA is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte dienstverlening niet ten goede komt.
6.3. SIRA zal zich inspannen om van tijd tot tijd de software aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal SIRA hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.
6.4. SIRA zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de software. Echter, SIRA is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking, beheersbaarheid of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.
6.5. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de software wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan SIRA heeft gemeld en SIRA deze schriftelijk heeft goedgekeurd. SIRA kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.
6.6. SIRA dan wel haar (toe)leveranciers heeft het recht de Gebruikerssoftware van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Leverancier Gebruiker daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Gebruikerssoftware aan meerdere Gebruikers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien. SIRA dan wel Leverancier is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Gebruikerssoftware.
6.7. Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Gebruikerssoftware en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen SIRA dan wel Leverancier mag verwachten van een zorgvuldige beheerder van de Gebruikerssoftware.

Artikel 7. Hosting en aanverwante diensten

7.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverde gegevens aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
7.2. Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en zal zich houden aan de regels van de “Netiquette” ; de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (https://sites.google.com/a/unit-ict.nl/helpmij/netiquette) en toekomstige aanpassingen hiervan.
7.3. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van gegevens in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gegevens die smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn, erotisch of pornografisch zijn, tenzij expliciet toegestaan in de offerte of nadere mededeling van SIRA, inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevatten waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevatten op een wijze die in strijd is met de Telecommunicatiewet of andere relevante Nederlandse wetgeving, of kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevatten.
7.4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan (het functioneren van) de servers of daarop aanwezige software of gegevens. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, uit te voeren waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks SIRA, overige opdrachtgevers van SIRA of andere internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hieronder vallen mede maar niet uitsluitend IRC-chatbots.
7.5. Indien SIRA een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever één van de bovengenoemde verboden schendt, is SIRA gerechtigd alle maatregelen te nemen die zijn redelijkerwijs noodzakelijk acht om aan deze schending een eind te maken. SIRA zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen. SIRA is echter nimmer gehouden tot enige schadevergoeding als gevolg van deze maatregelen.
7.6. Indien SIRA van een derde een klacht ontvangt over het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever, zal SIRA deze klacht afhandelen volgens de op haar website gepubliceerde procedure Notice-and-Take-Down (NTD). Het in het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien SIRA oordeelt dat de klacht terecht is. Voorts is SIRA dan gerechtigd om identificerende gegevens betreffende Opdrachtgever af te geven aan de klager, maar alleen indien onrechtmatig handelen in voldoende mate vaststaat en de klager een zwaarwegend belang heeft bij het verkrijgen van deze gegevens.
7.7. Opdrachtgever vrijwaart SIRA van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens, informatie, website(s) en dergelijke.
7.8. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
7.9. SIRA kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is SIRA bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer achteraf die aan Opdrachtgever medegedeeld zijn. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
7.10. Gebruiker moet de door Leverancier aan Gebruiker verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheimhouden. SIRA is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt ook daadwerkelijk Gebruiker is. Gebruiker dient Leverancier op de hoogte te stellen als Gebruiker een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. SIRA dan wel Leverancier heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
7.11. Opdrachtgever geeft toestemming aan SIRA om algemene klantgegevens aan Microsoft te verstrekken met als doel om een juist gebruik van Microsoft SPLA Licenties te kunnen laten vaststellen.

Artikel 8. Domeinnamen en IP-adressen

8.1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat SIRA voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
8.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. SIRA vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
8.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsmail van SIRA, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
8.4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt SIRA schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
8.5. SIRA is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van SIRA.
8.6. Indien SIRA een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal SIRA medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
8.7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. SIRA zal Opdrachtgever hierover informeren. Niet conformeren aan deze regels kan tot gevolg hebben dat de registrerende instantie de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar maken, of dat zij SIRA hiertoe verplichten.
8.8. SIRA heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
8.9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is SIRA gerechtigd alle domeinnamen op naam van Opdrachtgever op te heffen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 9. Aanvullingen voor de dienst Online Backup

9.1. Gebruiker is gehouden de instructies zoals in de Documentatie worden vermeld strikt op te volgen.
9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Gebruiker verantwoordelijk voor het installeren en configureren van de Gebruikerssoftware met inachtneming van de Documentatie.
9.3. Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Gebruikerssoftware en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen SIRA dan wel Leverancier mag verwachten van een zorgvuldige beheerder van de Gebruikerssoftware.
9.4. SIRA en Leverancier zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit het verlies van de encryptiesleutel door de Gebruiker dan wel ui het feit dat een derde toegang heeft gekregen tot de encryptiesleutel en daarmee toegang heeft tot de digitale gegevens van Gebruiker.
9.5. SIRA garandeert de mogelijkheid tot het uitwisselen en opslaan van gegevens met de users 24 uur per dag en 7 dagen per week. Uitgezonderd de onderhoudsperiodes en buitengewone omstandigheden, zoals overmacht.
9.6. De gebackupte data van Gebruiker worden eerst gecomprimeerd en versleuteld voordat ze in een beveiligd datacentrum worden opgeslagen.
9.7. Gebruiker kan op jaarbasis onbeperkt alle abonnementen upgraden naar een groter abonnement.
9.8. Gebruiker mag maximaal 1 x per jaar per user een abonnement downgraden naar een lager abonnement. Tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 10. Aanvullingen voor de dienst Hosted Exchange

10.1. Per mailbox wordt standaard een opslagruimte voor data beschikbaar gesteld met een grootte van 1 GB.
10.2. SIRA garandeert de mogelijkheid tot het uitwisselen en opslaan van gegevens met de users 24 uur per dag en 7 dagen per week. Uitgezonderd de onderhoudsperiodes en buitengewone omstandigheden, zoals overmacht. 10.3. Gebruiker kan op jaarbasis onbeperkt alle abonnementen upgraden naar een groter abonnement.
10.4. Gebruiker mag maximaal 1 x per jaar per user een abonnement downgraden naar een lager abonnement. Tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 11. Aanvullingen voor de dienst Hosted Exchange Plus

11.1. Aan de bij deze dienst geleverde Outlook Licentie zijn aanvullende voorwaarden gesteld door Microsoft. Door het in gebruik nemen van de Outlook Software door gebruiker, verklaart deze akkoord te zijn met de aanvullende voorwaarden van Microsoft zoals vermeld in de Microsoft End User License Terms, welke separaat aan gebruiker zijn verstrekt.(SPLA2009EndUserLicenseTerms(WW)(ENG)(Oct2009)(CR).doc)

Artikel 12. Aanvullingen voor de dienst Werkplek Online, Hosted TS

12.1 Per gebruiker wordt standaard een opslagruimte voor data beschikbaar gesteld met een grootte van 10 GB.
12.2. SIRA heeft een aparte overeenkomst voor backupdiensten beschikbaar. Tenzij Opdrachtgever deze aparte overeenkomst heeft afgesloten, is SIRA niet gehouden om reservekopieën (backups) te maken van door Opdrachtgever op systemen van SIRA opgeslagen gegevens. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën te maken van deze gegevens.
12.3. SIRA heeft een aparte overeenkomst voor beheerdiensten beschikbaar. Tenzij Opdrachtgever deze aparte overeenkomst heeft afgesloten, is SIRA niet gehouden om beheertaken uit te voeren op de virtuele diensten.

Artikel 13. Aanvullingen voor de dienst SYMAS Spares

13.1. SIRA en opdrachtgever kunnen overeenkomen dat SIRA apparatuur in bruikleen verstrekt om de primaire functionaliteit te herstellen. De apparatuur van de opdrachtgever waarop deze dienst betrekking heeft zal als zodanig in de CMDB zijn vermeld. De in bruikleen verstrekte apparatuur blijft eigendom van SIRA en is niet overdraagbaar.
13.2 De in bruikleen verstrekte apparatuur dient ter overbrugging van de vervangings- en/of reparatietermijn van de oorspronkelijke apparatuur van de opdrachtgever, onder voorwaarde dat direct tot reparatie of vervangende aanschaf wordt overgegaan. De uiterste bruikleen termijn is vastgesteld op 14 dagen.
13.3 Opdrachtgever zal zich onthouden van enige aanpassing, vervreemding of oneigenlijk gebruik van de in bruikleen ontvangen apparatuur, zulks ter beoordeling van SIRA. Bij constatering van het bovengenoemde behoudt SIRA zich het recht voor de tot directe terugvordering van de bruikleen apparatuur.
13.4 SIRA is gerechtigd om een schadevergoeding in te dienen indien opdrachtgever de apparatuur niet of defect retourneert.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van SIRA tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is opdrachtgever derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.
14.2 Op alle door ons geleverde goederen behoudt SIRA nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voor zover de wet zulks toelaat.
14.3 Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is opdrachtgever verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico’s te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is opdrachtgever verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van SIRA alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.
14.4 Opdrachtgever verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan SIRA ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.
14.5 Tot op het tijdstip waarop opdrachtgever aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens SIRA heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om zonder toestemming van SIRA te beschikken en gebruik te maken van de door ons opgestelde programma’s en andere uitkomsten van de door SIRA verrichte werkzaamheden, en behouden wij ons het recht voor om reeds geleverde programma’s te blokkeren, zodat deze niet kunnen worden gebruikt.
14.6 Indien opdrachtgever jegens SIRA in gebreke is, is hij gehouden om binnen 48 uur nadat hij daartoe schriftelijk door ons is gesommeerd, de programma’s en andere uitkomsten van de werkzaamheden van SIRA aan SIRA ter hand te stellen, bij gebreke waarvan hij een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,00 verbeurt voor ieder dag dat hij hiermee in gebreke blijft en/of van de programma’s en andere uitkomsten gebruik blijft maken.

Artikel 15. Rechten van intellectuele eigendom

15.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij SIRA of diens toeleveranciers.
15.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
15.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
15.4. Het is SIRA toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen. Indien SIRA door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
15.5. Indien door Opdrachtgever aan SIRA verstrekte Materialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door SIRA daarvan in het kader van de Dienst.
15.6. SIRA heeft het recht om bij Materialen gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software. Indien Opdrachtgever het recht verkrijgt om deze Materialen zelf te verveelvoudigen of openbaar te maken, ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij Opdrachtgever. SIRA zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
15.7. Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode of bewerkbare versie (bijvoorbeeld in Word- of Photoshop-formaten) van ontwikkelde Materialen en de bijbehorende documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze Materialen wijzigingen aan te brengen.
15.8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen of in geval van en in combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of -activiteiten van Opdrachtgever.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1. Partijen zullen Materialen die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze Materialen zijn gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Materialen als vertrouwelijk bedoeld waren. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
16.2. SIRA zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van SIRA, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of SIRA daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal SIRA zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
16.3. Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de Materialen.

Artikel 17. Prijzen en betalingsvoorwaarden

17.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (19% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Prijzen op de website van SIRA zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
17.2. SIRA is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment aan te passen. SIRA zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging, behoudens bij een tariefsverhoging zoals genoemd in lid 13.10 van dit Artikel, het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
17.3. SIRA zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen facturen sturen aan Opdrachtgever. Facturen worden per post verstuurd tenzij Opdrachtgever verzoekt om facturen per e-mail. Bij facturen per post is SIRA gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. Dit zal vooraf worden gemeld.
17.4. Indien Opdrachtgever van mening is dat (een deel van) een factuur onjuist is, dient Opdrachtgever haar bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan SIRA te melden kenbaar maken. SIRA zal het bezwaar dan onderzoeken en zo nodig een aangepaste factuur uitbrengen. Tijdens dit onderzoek is Opdrachtgever gehouden het nietbetwiste deel van de factuur te voldoen binnen de oorspronkelijke betalingstermijn.
17.5. De betalingstermijn van een factuur is veertien dagen na de datum van ontvangst van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
17.6. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
17.7. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door SIRA. Tevens is Opdrachtgever dan gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, conform de daartoe opgestelde richtlijnen zoals uit het rapport Voorwerk II.
17.8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
17.9. In bovenstaande gevallen en in ieder geval zestig dagen vanaf de datum van de declaratie heeft SIRA voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan. Hieronder valt in ieder geval het tijdelijk of permanent staken van de Dienst of onderdelen daarvan. SIRA kan bij hernieuwd uitvoeren van de gestaakte (delen van) de Dienst heraansluitingskosten in rekening brengen.
17.10. SIRA behoudt zich het recht toe om de tarieven jaarlijks te verhogen met de verhoging van de inflatie index voor consumenten (CPI) gepubliceerd door het CBS.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1. SIRA aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt. Bij nadere overeenkomst kan hiervan worden afgeweken, echter uitsluitend indien dat expliciet in deze nadere overeenkomst is gebeurd.
18.2. SIRA is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van SIRA voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
18.3. SIRA is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door SIRA gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Dienst vormt.
18.4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor de zes maanden voorafgaande aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis. Deze maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SIRA.
18.5. De aansprakelijkheid van SIRA wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever SIRA onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SIRA ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SIRA in staat is adequaat te reageren.
18.6. Opdrachtgever vrijwaart SIRA voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door SIRA geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 19. Duur en opzegging

19.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een geldig gedane opzegging of expliciete verlenging tijdig voor een opzegtermijn van drie maanden, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is stilzwijgende verlenging voor maandabonnementen steeds met een periode van één maand. Verlenging van registratie van domeinnamen geschiet echter per overeengekomen registratieperiode en minimaal per jaar. 
19.2. Opdrachtgever dient op te zeggen via één van de door SIRA daartoe aangewezen kanalen, of (indien dit niet praktisch haalbaar blijkt) via aangetekende brief. 
19.3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is SIRA gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. SIRA is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen. 
19.4. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien dagen na de totstandkoming, tenzij SIRA reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst.
19.5. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft SIRA het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van SIRA op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de nietnakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 20. Wijzigingen AV

20.1. SIRA behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
20.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van SIRA of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct worden doorgevoerd. 
20.3. Indien Opdrachtgever een voor hem negatieve wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, dient hij voor de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden SIRA hierover te informeren. SIRA kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor Opdrachtgever niet meer zal gelden. Indien SIRA de wijziging niet wenst in te trekken, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. 

Artikel 21. Slotbepalingen

21.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
21.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin SIRA gevestigd is. 
21.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
21.4. Informatie en mededelingen op de website van SIRA zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
21.5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
21.6. De door SIRA ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
21.7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. 
21.8. Opdrachtgever geeft aan SIRA onherroepelijk toestemming om alle rechten en plichten ter zake de Overeenkomst over te dragen aan een derde. De contract overname als bedoeld in artikel 6:159 BW komt tot stand door de mededeling ter zake aan Opdrachtgever. Opdrachtgever mag echter zijn rechten en plichten ter zake de Overeenkomst uitsluitend overdragen aan een derde na expliciete schriftelijke toestemming van SIRA. 
21.9. Verandering van management of rechtsvorm hebben geen invloed op onderhavige algemene voorwaarden.